Energie pre VBNP v roku 2023 nakoniec nebudú až tak drahé + kalkulačka

Strach zo zvyšovania ceny energií nás všetkých sprevádza už od leta 2022. Nakoniec však napriek enormnému celosvetovému nárastu ich cien vláda vytvorila sociálnu sieť regulácií a jednou z nich je aj regulácia energie na vykurovanie teda teplo a to aj v domových kotolniach. Navýšenie bude, ale báť sa ho väčšina Slovákov naozaj nemusí.

Zdieľajte tento článok

6.12.2022 bol vyhlásený zákon číslo 433/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Týmto zákonom vláda dosiahla stav, ktorým dňom vyhlásenia určila, že regulovaný subjekt, rozumej výrobca a dodávateľ tepla (platí len na výrobu a dodávku tepla, nie chladu), v regulačnom období začínajúcom 1.1.2023 môže uplatniť schválenú cenu tepla len do limitu nárastu ceny, ktorý určí vláda nariadením.

Porovnávacie obdobie

Obdobím pre porovnanie pôvodnej a novej ceny je regulačné obdobie končiace k 31.12.2022. Ak v danom období na posledný rok regulačného obdobia výrobca alebo dodávateľ tepla nemal určenú alebo schválenú cenu, limit sa určí k priemernej cene za toto obdobie, ktorý sa vypočíta z cien, ktoré úrad schválil alebo určil cenovými rozhodnutiami pre regulované subjekty na posledný rok regulačného obdobia končiaceho 31. decembrom 2022.

Nariadenie vlády

Kľúčovým dokumentom v tejto problematike sa stalo nariadenie vlády SR číslo 464/2022 Z.z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Aby to nebolo také jednoduché, bolo zmenené nariadením vlády číslo 533/2022 Z.z. z 29.12.2022, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Pre lepšiu orientáciu tu citujeme platnú verziu v celom znení §1.

§ 1 nariadenia vlády v platnom znení vyhlásenom a účinnom pre rok 2023 od 31.12.2022
(1) Limit nárastu ceny tepla pre regulovaný subjekt podľa § 45j ods. 1 zákona sa od 1. januára 2023 ustanovuje vo výške jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej alebo určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) pre rok 2022 zvýšenej o 20 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty. Limit nárastu ceny tepla sa uplatňuje na koncových odberateľov v bytových objektoch.1)
(2) Jednozložková hodnota maximálnej ceny tepla sa vypočíta podľa vzorca
JH = VZ + (FZ x RP) / OM,
kde je :
JH prepočítaná jednozložková hodnota maximálnej ceny tepla v eurách na kWh,
VZ variabilná zložka maximálnej ceny tepla schválenej úradom v eurách na kWh,
FZ fixná zložka maximálnej ceny tepla schválenej úradom v eurách na kW,
RP celkový regulačný príkon, na ktorý úrad schválil regulovanému subjektu fixnú zložku maximálnej ceny tepla v kW,2)
OM objednané množstvo tepla, na ktoré úrad schválil regulovanému subjektu variabilnú zložku maximálnej ceny tepla v kWh.2)

(3) Regulovaný subjekt pri uplatnení ceny tepla3) zachová fixnú zložku maximálnej ceny tepla vo výške schválenej úradom pre rok 2023 a variabilnú zložku maximálnej ceny tepla schválenej úradom pre rok 2023 zníži na hodnotu potrebnú pre dodržanie limitu nárastu ceny podľa odseku 1. Pri výpočte jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla pre rok 2023 sa postupuje podľa odseku 2.

(4) Cena tepla určená podľa odseku 1, dodaná regulovaným subjektom pre koncových odberateľov v bytových objektoch1) v roku 2023, nemôže presiahnuť 199 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty.

(5) Údaje o vykonanom zúčtovaní plánovaných a skutočných nákladov započítaných do variabilnej zložky maximálnej ceny tepla za rok 2023 podľa osobitného predpisu4) a o skutočnej spotrebe tepla v bytových objektoch v roku 2023 sa predkladajú do 30. júna 2024.

(6) Rozdiely medzi sumou poukázanou regulovanému subjektu v roku 2023 na pokrytie nákladov súvisiacich s ustanovením limitu nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch1) a skutočnými nákladmi podľa odseku 5 zodpovedajúcimi skutočnej spotrebe tepla v roku 2023 sa vysporiadajú do 31. augusta 2024.

Ako je to pri domových kotolniach?

Podľa zákona o energetike § 2 ods. k) bod 8. sú tzv. zraniteľnými odberateľmi elektrickej energie vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúci elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpení fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou. Dodávatelia uplatnia cenníky pre týchto odberateľov za dodávku elektriny tak, aby bol medziročný nárast variabilných sadzieb a fixných platieb približne rovnaký ako u domácností. Ostatné regulované cenové položky koncovej ceny - distribúcia, TSS a TPS – tiež ostávajú na rovnakej výške ako v roku 2022. Z tohoto dôvodu dopady na koncovú cenu elektriny pre tieto skupiny odberateľov budú podobné ako u domácností. Principiáne je to rovnaké aj so zemným plynom. Regulácia jeho maximálnej ceny vychádza z nariadenia vlády číslo 465/2022 Z.z. z 15.12.2022, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny.

Podľa §2 ods. 2 tohto nariadenia maximálna výška sadzby za plyn v roku 2023 sa určuje pre každú tarifu dodávky plynu osobitne ako násobok maximálnej výšky sadzby za odobratý plyn určenej v cenníku dodávateľa plynu účinného k 31. decembru 2022 pre dodávku plynu odberateľom plynu v domácnosti (ďalej len „sadzba za plyn v 2022“) a koeficientu vo výške 1,15. Pre výpočet sadzby za plyn v 2023 vybraným zraniteľným odberateľom plynu zaradeným v tarifách 1 až 8 sa použijú sadzby za plyn v 2022 zodpovedajúce tarife s rovnakým číselným označením. Maximálna výška sadzby za plyn v 2023 pre odberné miesto vybraného zraniteľného odberateľa plynu, ktorého tarifa je odlišná ako tarifa 1 až 8, sa určí sadzba za plyn v 2023 vo výške zodpovedajúcej tarife 8.

Možno teda konštatovať, že celkový nárast ceny spotrebovaného zemného plynu aj v domových kotolniach by mal byť na úrovni v priemere 15-16 % oproti roku 2022.

!!!Prepočítajte si nárast ceny tepla jednoduchou kalkulačkou v prílohe !!!

Energokalkulačka.xlsx

Ďalšie články

Ohováranie suseda ako trestný čin

Ohováranie v prostredí bytoviek je často až „národným športom“. Kedy prekročí tenkú hranicu a stane sa trestným činom? Je rozdiel medzi ohováraním a hodnotiacim úsudkom? Aká je miera spoločenskej vážnosti v bytovom dome?

Dôležitosť zástupcov vlastníkov bytov v bytových domoch

V bytových domoch zohrávajú zástupcovia vlastníkov bytov dôležitú úlohu pri zabezpečovaní efektívnej komunikácie, udržiavaní harmonických podmienok bývania a ochrane záujmov všetkých obyvateľov. V tomto blogu preskúmame dôležitosť zástupcov vlastníkov bytov a zdôrazníme ich kľúčové zodpovednosti v riadení bytových komplexov.