Všeobecné Obchodné podmienky

Spoločnosť Spoločné Bývanie s.r.o., IČO 52442136, so sídlom 85102 Bratislava-Petržalka, Pajštúnska 5, Slovenská republika, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 137952/B vydáva nasledovné všeobecné obchodné podmienky používania internetovej aplikácie nase.spolocnebyvanie.sk (ďalej len „VOP“):

Článok I - Základné pojmy
 1. „Aktívny používateľ“: Používateľ, ktorý je registrovaný v Aplikácii a jeho Užívateľské konto je v konkrétnom mesiaci aktívne (teda nebol zrušený, vymazaný alebo inak odstránený), bez ohľadu na dobu trvania tohto aktívneho stavu v konkrétnom mesiaci. Aktivita Používateľa v Aplikácií (napríklad prihlásenie sa do Aplikácie, pridávanie príspevkov, komentárov, dokumentov) nesúvisí s pojmom Aktívny používateľ.
 2. „Aplikácia“: komunikačná platforma a softvérová aplikácia vyvinutá a používaná na inteligentnú správu nehnuteľností a vzájomnú komunikáciu Používateľov Aplikácie. Aplikácia umožňuje registrovanému Používateľovi a ním povereným osobám rýchlo a jednoducho spravovať vzťahy Používateľov Susedských spoločenstiev súvisiacich so správou nehnuteľností alebo lokality.
 3. „Autorský zákon“: zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
 4. „Cenník služieb“: aktuálny cenník pre poskytovanie služieb Prevádzkovateľa súvisiacich s Aplikáciou, ktorý obsahuje sumy cien a poplatkov za Spoplatnené Služby Aplikácie.
 5. „Nariadenie GDPR“: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 6. „Objednávateľ“: fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná Spoplatnené Služby Aplikácie a uhradí Prevádzkovateľovi dohodnutú odmenu. Objednávateľ je súčasne Zakladateľom Susedského spoločenstva.
 7. „Osobné údaje“: údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 8. „Používateľ“: fyzická alebo právnická osoba registrovaná v Aplikácií, ktorá má určitý právny vzťah k nehnuteľnosti alebo lokalite, ktorej sa týka správa a ktorá je oprávnená používať Aplikáciu. Používateľ je členom aspoň jedného zo Susedských spoločenstiev.
 9. „Prevádzkovateľ“: spoločnosť Spoločné Bývanie s.r.o., ktorá je vlastníkom a administrátorom Aplikácie, a zároveň, ktorá v zmysle Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. vymedzila účel a prostriedky spracúvania Osobných údajov a spracúva Osobné údaje vo vlastnom mene.
 10. „Prémiové služby Aplikácie“: služby poskytované nad rámec Služieb Aplikácie spoplatnené na základe Cenníka služieb (napr. zasielania SMS notifikácií medzi jednotlivými Používateľmi Susedského spoločenstva).
 11. „Príspevok“: aktívne využívanie Aplikácie Používateľom formou zverejňovania oznamov týkajúcich sa konkrétnej nehnuteľnosti alebo lokality, vyjadrenia svojich názorov, pridávania alebo reagovania na prejavy názorov alebo oznamy iných Používateľov, nahlasovanie závad nehnuteľností alebo jej časti, vytváranie pozvánok na stretnutie Používateľov, pripojenie dokumentov a/alebo vytváranie ankiet.
 12. „Záznam“: meno a priezvisko používateľa, e-mail používateľa, označenie bytového priestoru, označenie nebytového priestoru, označenie typu vlastníctva a označenie podielu vlastníctva.
 13. „Služba Aplikácie“: internetová služba poskytovaná na verejnom internetovom serveri nase.spolocnebyvanie.sk, na komerčné a nekomerčné účely, ktorej podstatu predstavuje vzájomné informovanie Používateľov o aktuálnom dianí v rámci Susedského spoločenstva.
 14. „Správca Susedského spoločenstva“: Používateľ, ktorému Zakladateľ Susedského spoločenstva pridelil práva na správu Susedského spoločenstva (napr. zasielanie pozvánok na prihlásenie sa do Susedského spoločenstva).
 15. „Spoplatnené Služby Aplikácie“: spoločné označenie pre Prémiové služby Aplikácie a Služby Aplikácie poskytované viac ako 30 Používateľom jedného Susedského spoločenstva účtované na základe Cenníka Služieb.
 16. „Susedské spoločenstvo“: skupina Používateľov viažucich sa ku konkrétnej nehnuteľnosti alebo lokalite.
 17. „Užívateľ“: spoločné označenie pre Aktívneho používateľa (Používateľa), Zakladateľa Susedského spoločenstva a Správcu Susedského spoločenstva.
 18. „Užívateľské konto“: účet Užívateľa Aplikácie, prostredníctvom ktorého pristupuje do Aplikácie.
 19. „Webová stránka“: internetová stránka spolocnebyvanie.sk a všetkých jej podôb, ktorej vlastníkom a administrátorom je Prevádzkovateľ a prostredníctvom ktorej sa Používatelia prihlasujú do Aplikácie.
 20. „Zakladateľ Susedského spoločenstva“: Požívateľ, ktorý vytvorí skupinu Používateľov v Aplikácií a môže prizývať ďalších Používateľov do tejto skupiny. Používateľom môže byť (i) fyzická osoba, nepodnikateľ (majúci záujem spájať prostredníctvom Aplikácie osoby bývajúce v jednej lokalite/nehnuteľnosti), (ii) fyzická osoba podnikateľ alebo (ii) právnická osoba (v prípade (i) alebo (ii) ide napr. o správcu bytového domu, štatutára spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, developera). Zakladateľ Susedského spoločenstva sa v niektorých prípadoch stáva Objednávateľom.
 21. „Zákon č. 18/2018 Z. z.“: zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane Osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 22. „Zmluva o poskytovaní služieb“: zmluva uzatvorená medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom na základe objednania Spoplatnených Služieb Aplikácie, upravujúca práva a povinností zmluvných strán v prípade využívania Spoplatnených Služieb Aplikácie.
Článok II - Všeobecné ustanovenia
 1. Tieto VOP vydané Prevádzkovateľom, stanovujú podmienky a pravidlá používania Aplikácie a upravujú práva a povinností Užívateľov využívajúcich služby Aplikácie pri elektronickej komunikácií s Prevádzkovateľom, s inými Užívateľmi, Zakladateľom Susedského spoločenstva a Správcom Susedského spoločenstva. Užívatelia vyhlasujú, že sa pred prvým použitím príslušnej Aplikácie riadne oboznámili s aktuálnym znením VOP a potvrdzujú, že tieto VOP akceptujú a súhlasia s ich znením a prvým použitím príslušnej Aplikácie sa zaväzujú nimi riadiť a dodržiavať ich (vrátane prípadných úprav VOP).
 2. Používanie Aplikácie je podmienené prístupom do internetu. Prístup do internetu nie je súčasťou Aplikácie.
 3. Prevádzkovateľ je vlastníkom a administrátorom Aplikácie.
 4. Aplikácia slúži najmä ako komunikačná platforma a bola vyvinutá na inteligentnú správu nehnuteľností a lokalít a vzájomné prepojenie Užívateľov.
 5. Aplikáciu môžu Užívatelia využívať bezplatne alebo odplatne.
 6. V prípade bezplatnej formy Zakladateľ Susedského spoločenstva môžu vytvoriť Susedské spoločenstvo najviac s 30 Používateľmi v jednom Susedskom spoločenstve a bez možnosti využívania Prémiových služieb Aplikácie (napr. zasielania SMS notifikácií).
 7. Ak Zakladateľ Susedského spoločenstva (i) má záujem vytvoriť Susedské spoločenstvo s viac ako 30 Používateľmi alebo (ii) chce využívať Prémiové služby Aplikácie (napr. zasielanie SMS notifikácií) aj pri Susedskom spoločenstve s menej ako 30 Používateľmi, je nevyhnutné, aby s Prevádzkovateľom, predtým ako mu bude umožnené využívať tieto Spoplatnené Služby Aplikácie, uzatvoril Zmluvu o poskytovaní služieb, pričom tieto služby sú odplatné podľa aktuálneho Cenníka služieb.
 8. Po zaregistrovaní a vytvorení Užívateľského konta môže ktorýkoľvek Užívateľ vytvoriť Susedské spoločenstvo viažuce sa k určitej nehnuteľnosti alebo lokalite, za účelom ich správy a vzájomnej komunikácie medzi Používateľmi v tomto Susedskom spoločenstve alebo sa pridať do už existujúceho Susedského spoločenstva na základe aktivačného kódu.
 9. Zakladateľ Susedského spoločenstva môže prostredníctvom e-mailu zasielať iným fyzickým a právnickým osobám ponuku registrácie (pozvánku) do Aplikácie a toho ktorého Susedského spoločenstva.
Článok III - Registrácia a zrušenie registrácie
 1. Používanie Aplikácie je umožnené len registrovaným Užívateľom. Prevádzkovateľ je oprávnený sprístupniť určité funkcionality Aplikácie len registrovaným Užívateľom, na základe plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom a/alebo tretím osobám, ktoré sú na základe oprávnení (delegácií), udelených registrovaným Užívateľom, oprávnenými Užívateľmi Aplikácie.
 2. Užívateľ sa registruje do Aplikácie vyplnením registračného formuláru dostupného na Webovej stránke.
 3. Podmienkou používania Aplikácie je odsúhlasenie VOP. Ak dôjde k zmene VOP, je ďalšie používanie Aplikácie podmienené vyjadrením súhlasu Užívateľa so zmenenými VOP. Ak Užívateľ po zmene Podmienok naďalej Aplikáciu používa bez toho, aby ich zmenu výslovne odsúhlasil, považuje sa ďalšie používanie Aplikácie za súhlas Užívateľa so zmenenými VOP.
 4. Registrácia Užívateľa do Aplikácie je dobrovoľná.
 5. Užívateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Pokiaľ sa údaje, ktoré Užívateľ uviedol pri registrácii, ukážu ako neúplné, nesprávne alebo nepravdivé alebo o ich pravdivosti vznikne odôvodnená pochybnosť, je Prevádzkovateľ oprávnený registráciu Užívateľa zrušiť alebo poskytovanie Služieb Aplikácie dočasne obmedziť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia Užívateľského konta, resp. registrácie. Pri uvedení nepravdivých údajov Užívateľ nesie zodpovednosť za prípadné porušenie príslušných právnych predpisov.
 6. Užívateľ má právo kedykoľvek písomne požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie registrácie (deaktiváciu užívateľského konta) zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: nase@spolocnebyvanie.sk alebo prostredníctvom záložky „Napíš vývojárom“ a Prevádzkovateľ sa zaväzuje tejto žiadosti Užívateľa vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti, registráciu zrušiť a písomne upovedomiť Užívateľa zaslaným informácie na e-mailovú adresu Užívateľa. Keďže Aplikácia slúži na spájanie a vzájomné informovanie Používateľov Susedského spoločenstva, Prevádzkovateľ zároveň informuje všetkých Zakladateľov Susedského spoločenstva, resp. Správcov Susedského spoločenstva o zrušení registrácie tohto Používateľa.
 7. Používateľ má právo písomne požiadať Zakladateľa Susedského spoločenstva o zrušenie členstva v Susedskom spoločenstve zaslaním osobitnej žiadosti Zakladateľovi Susedského spoločenstva a Zakladateľ Susedského spoločenstva sa zaväzuje tejto žiadosti Používateľa vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti a členstvo v Susedskom spoločenstve zrušiť. Pre vylúčenie pochybností, zrušením členstva v Susedskom spoločenstve sa zostáva Užívateľské konto aktívne.
 8. V prípade ak Zakladateľ Susedského spoločenstva požiada o zrušenie Susedského spoločenstva, prípadne skončí platnosť uzatvorenej Zmluvy o spolupráci, Prevádzkovateľ zruší prístup Používateľom do Susedského spoločenstva a Susedské spoločenstvo vymaže. Užívateľské kontá zmazaním Susedského spoločenstva zostávajú aktívne. Užívateľ má právo požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie registrácie (deaktiváciu užívateľského konta) v zmysle bodu 6 tohto článku.
Článok IV - Práva a povinnosti Užívateľov
 1. Užívatelia sú povinní pri využívaní Aplikácie dodržiavať tieto VOP, ako aj ostatné všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky.
 2. Užívatelia sú oprávnení, za podmienok špecifikovaných týmito VOP, v rámci konkrétneho Susedského spoločenstva zverejňovať svoje Príspevky (napr. vyjadriť svoje názory, pridávať alebo reagovať na príspevky alebo oznamy, nahlasovať závady nehnuteľností alebo jej časti, vytvárať pozvánky na stretnutia a pripájať dokumenty).
 3. Zakladateľ Susedského spoločenstva, resp. Správca Susedského spoločenstva je zároveň oprávnený vytvárať ankety za účelom hlasovania Používateľov k jednotlivým témam.
 4. Užívateľ je pri používaní Aplikácie povinný dodržiavať právne predpisy, rešpektovať práva a oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ako aj iných Užívateľov poskytujúcich Príspevky, najmä pri nakladaní s autorskými dielami a inými predmetmi práva duševného vlastníctva.
 5. Užívateľom je využívaním Aplikácie zakázané:

  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
  • používať vyhrážky a osobné útoky voči iným Užívateľom alebo akýmkoľvek iným osobám,
  • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
  • ohrozovať fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  • propagovať detskú pornografiu,
  • opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženou kvality poskytovaných služieb,
  • zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,
  • šíriť obscénne, vulgárne a urážlivé materiály a protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom,
  • získavať prihlasovacie mená a/alebo heslá iných Užívateľov,
  • zneužívať, blokovať, modifikovať alebo inak meniť, upravovať akúkoľvek súčasť Aplikácie, alebo sa čo len pokúsiť narušiť stabilitu, integritu, chod alebo dáta Aplikácie,
  • používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku Aplikácie,
  • zverejňovať akékoľvek informácie, ktoré svojim obsahom môžu naplniť znaky nekalej súťaže podľa ustanovenia § 44 – 51 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
  • zverejňovať akúkoľvek reklamu alebo propagáciu výrobkov, tovarov alebo služieb.
 6. Užívatelia sa zaväzujú, že nebude používať Aplikáciu, pokiaľ by ich použitím alebo používaním zo strany Užívateľa došlo k porušeniu Aplikácie alebo porušovaniu právnych predpisov.
 7. Užívatelia zodpovedajú za svoje Príspevky zverejnené v rámci Aplikácie a súhlasia s tým, že nebudú používať Aplikáciu na účely, ktoré sú v rozpore s VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 8. Užívateľ berie na vedomie, že je výlučne na rozhodnutí Prevádzkovateľa a/alebo Zakladateľa Susedského spoločenstva, resp. Správcu Susedského spoločenstva, či Príspevok Užívateľa ponechá zverejnený v Aplikácií alebo zverejnený príspevok vymaže.
 9. Užívateľ môže kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie jeho registrácie v Aplikácií.
 10. Užívateľ v žiadnom prípade nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do Aplikácie alebo jej častí, meniť, kopírovať a/alebo rozširovať vzhľad, grafické prvky, rozhranie, technický charakter a ďalšie vlastnosti Aplikácie.
 11. Užívateľ je oprávnený používať Aplikáciu, ale nie je oprávnený ďalej ju akýmkoľvek spôsobom poskytovať tretím osobám ani prostredníctvom nej poskytovať ďalšie služby.
 12. Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby v prípade zneužívania alebo podozrenia zo zneužívania Aplikácie boli vykonané všetky potrebné úkony smerujúce k upusteniu od takéhoto stavu alebo od činností porušujúcich právne predpisy alebo zmluvné dojednania medzi ním a Prevádzkovateľom, a tiež bezodkladne odstrániť všetky následky takýchto činností a zásahov do oprávnených záujmov Prevádzkovateľa; tým nie je dotknutá zodpovednosť Užívateľa za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi.
 13. Užívateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje pred prezradením, stratou alebo zneužitím neoprávnenou osobou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne v dôsledku použitia (zneužitia) prihlasovacích údajov neoprávnenou osobou.
 14. Užívateľ zodpovedá za všetky aktivity uskutočnené na základe použitia alebo zneužitia prihlasovacích údajov alebo iných foriem umožnenia prístupu k využitiu Aplikácie. Užívateľ je oprávnený a pri podozrení, že sa s prihlasovacími údajmi oboznámila neoprávnená osoba, povinný zmeniť svoje prihlasovacie heslo. Užívateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi akékoľvek neautorizované použitie svojich prihlasovacích údajov alebo porušenie bezpečnosti, o ktorom sa dozvedel.
 15. Zakladateľ Susedského spoločenstva je oprávnený objednať u Prevádzkovateľa Spoplatnené Služby Aplikácie najmä za účelom predplatenia Prémiových služieb Aplikácie a/alebo umožnenia vytvorenia Susedského spoločenstva s viac ako 30 Používateľmi Aplikácie. Uzatvorením Zmluvy o poskytovaní služieb Zakladateľ Susedského spoločenstva získava postavenie Objednávateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od Zakladateľa Susedského spoločenstva, ktorý je povinný žiadosti vyhovieť, aby uzatvoril Zmluvu o poskytovaní služieb v prípade, ak počet Používateľov Aplikácie v konkrétnom Susedskom spoločenstve presiahne počet 30; v prípade odmietnutia Zakladateľom Susedského spoločenstva môže Prevádzkovateľ prerušiť alebo ukončiť možnosť využívať Aplikáciu pre konkrétnych Užívateľov Susedského spoločenstva.
 16. Objednávateľ je naďalej viazaný všetkými vymedzenými právami a povinnosťami Užívateľa.
 17. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude uhrádzať cenu za poskytovanie, resp. poskytnutie Spoplatnených služieb Aplikácie, a to v súlade s týmito VOP, Zmluvou o poskytovaní služieb, ďalšími podmienkami a platným Cenníkom služieb Prevádzkovateľa.
Článok V - Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
 1. Prevádzkovateľ zverejní Príspevky Užívateľa v stave, v akom ho Používateľ vyjadril.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmazať Príspevok Užívateľa, ktorý obsahovo porušuje ustanovenie článku IV bod 4 týchto VOP alebo ak je na základe prechádzajúcich Príspevkov podozrenie, že by mohol porušovať tieto VOP.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:

  • kedykoľvek zrušiť registráciu Užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu,
  • prerušiť možnosť zverejňovania Príspevku v Aplikácií dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne,
  • kedykoľvek vykonať technickú odstávku Aplikácie, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia,
  • vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto VOP alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 4. Prevádzkovateľ negarantuje nepretržitú funkčnosť Aplikácie, a ani jej bezchybnú činnosť. Zároveň má Prevádzkovateľa právo v odôvodnených prípadoch na nevyhnutnú dobu, bez predchádzajúceho upozornenia a uvedenia dôvodu, prerušiť funkčnosť Aplikácie. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá by mohla byť spôsobená v dôsledku nefunkčnosti, chybovosti, alebo opatreniami Prevádzkovateľa podľa predchádzajúcej vety alebo z iných prevádzkových dôvodov.
 5. Prevádzkovateľ nie je povinný poskytovať Služby Aplikácie okamžite, nepretržite alebo bez výpadkov.
Článok VI - Zmena Služieb, VOP a ceny Služieb
 1. V súlade s článkom III bod 3 VOP je Prevádzkovateľ oprávnený najmä v prípade:

  • zmeny podmienok na trhu,
  • zvýšenia nákladov Prevádzkovateľa súvisiacich s poskytovaním Služieb Aplikácie,
  • zmeny inflácie podľa Štatistického úradu SR,
  • zmeny marketingovej stratégie Prevádzkovateľa, spočívajúcej najmä v zavedení, zmene alebo zrušení Služieb Aplikácie,
  • technologického vývoja Služieb Aplikácie,
  • legislatívnej zmeny s priamym alebo nepriamym dopadom na zmluvné podmienky (vrátane zmeny sadzby DPH alebo inej platby), alebo vydania rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci (vrátane orgánov Európskych spoločenstiev), ktoré zakladá povinnosť alebo právo Prevádzkovateľa vykonať zmenu zmluvných podmienok, vykonať zmenu Služby Aplikácie, VOP a ceny Spoplatnených Služieb Aplikácie (vrátane kvality, rozsahu, štruktúry Služieb Aplikácie a ich cien), úplne alebo sčasti upraviť, zmeniť, nahradiť alebo zrušiť Služby Aplikácie, VOP, ceny Spoplatnených Služieb Aplikácie, ako aj kvalitu, rozsah a štruktúru Služieb Aplikácie (ďalej spoločne aj ako „Zmena Služieb“).
 2. Prevádzkovateľ nie je povinný oznamovať individuálne Užívateľom alebo tretím osobám Zmeny Služieb (vrátane druhu, kvality, rozsahu, štruktúry Služieb Aplikácie, ako aj výšky cien Spoplatnených Služieb Aplikácie).
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený zverejňovať informácie o Zmene Služieb minimálne 15 kalendárnych dní pred účinnosťou Zmeny Služieb, a to zverejnením informácie o Zmene Služieb vhodným spôsobom cez Aplikáciu a Webovú stránku, prípadne prostredníctvom iných webových stránok spravovaných Prevádzkovateľom, e-mailových správ, SMS správ, informačných materiálov, tlačových správ alebo inými spôsobmi podľa úvahy Prevádzkovateľa.
 4. Zmeny Služieb, ktoré spočívajú v rozšírení základných, voliteľných, doplnkových a ostatných Služieb Aplikácie, alebo ktoré spočívajú v nahradení pôvodných Služieb Aplikácie novými základnými, voliteľnými, doplnkovými alebo ostatnými Službami Aplikácie alebo v znížení ceny Spoplatnených Služieb Aplikácie, alebo ktoré nespôsobujú obmedzenie práv alebo rozšírenie povinností Užívateľa služieb voči Prevádzkovateľovi, môže Prevádzkovateľ oznámiť zverejnením vhodným spôsobom v Aplikácií najneskôr v deň ich účinnosti.
 5. Ak Užívateľ neakceptuje zmenu týchto VOP, je Užívateľ povinný prestať Aplikáciu používať a Užívateľ je povinný požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie jeho Užívateľského konta alebo svoje Užívateľské konto deaktivovať.
 6. Dohoda o Zmene Služieb Aplikácie uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom Služieb Aplikácie a/alebo treťou osobou sa považuje za platne uzatvorenú okamihom akceptovanie návrhu na zmenu Zmluvy o poskytovaní služieb a/alebo inej zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom.
 7. Ak nie je medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom dohodnuté inak, alebo v ďalších podmienkach uvedené inak, Služby Aplikácie sú poskytované bezplatne.
 8. Prémiové služby a Služby Aplikácie poskytované v rámci jedného Susedského spoločenstva viac ako 30 Používateľom sú na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní služieb poskytované za odplatu. Výška odplaty je dohodnutá a účtovaná podľa platného Cenníka služieb Prevádzkovateľa. Odplatu je Objednávateľ povinný zaplatiť na základe faktúry Prevádzkovateľa doručenej Objednávateľovi v súlade s platobnými podmienkami dohodnutými v Zmluve o poskytovaní služieb a/alebo inej zmluve uzatvorenej medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom a vo VOP. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť Cenník služieb, pričom nový Cenník služieb nadobudne účinnosť zverejnením na webovej stránke Prevádzkovateľa nase.spolocnebyvanie.sk a v Aplikácii.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať odmenu za využívanie Prémiových služieb a Služieb Aplikácie poskytované v rámci jedného Susedského spoločenstva viac ako 30 Používateľom v sume zodpovedajúcej súčinu (i) počtu všetkých Aktívnych používateľov Objednávateľa a (ii) sumy uvedenej v Cenníku služieb na jedného Aktívneho používateľa (ďalej len „Odmena“).
 10. V rámci Odmeny uvedenej v bode 9 tohto článku VOP má Objednávateľ predplatenú službu na zasielanie textových správ vzájomne medzi Aktívnym používateľom a Objednávateľom (ďalej len „SMS“), a to v počte desiatich (10) SMS na Aktívneho používateľa za kalendárny mesiac (ďalej len „Predplatený balíček“). Suma každej ďalšej SMS nad rámec Predplateného balíčka je účtovaná podľa aktuálneho Cenníka služieb.
 11. V prípade, ak Prevádzkovateľ je alebo sa počas trvania Zmluvy o poskytovaní služieb stane platcom dane z pridanej hodnoty, Odmena sa zvyšuje o príslušnú zákonnú sadzbu dane z pridanej hodnoty.
 12. Fakturačné obdobie je jeden (1) kalendárny mesiac. Splatnosť faktúry je do desiatich (10) dní odo dňa jej vyhotovenia. Prevádzkovateľ doručuje Objednávateľovi faktúry elektronicky e-mailom, a to bezodkladne po jej vyhotovení a v prípade vyžiadania Objednávateľom aj originál poštou alebo osobne.
Článok VI - Zodpovednosť za zverejnené informácie
 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, pravdivosť a obsah Príspevkov, ktorých nie je pôvodcom alebo autorom.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, pravdivosť a obsah Záznamov, ktorých nie je pôvodcom alebo autorom.
 3. Zverejnenie Príspevku Užívateľom v Aplikácii neznamená, že sa Prevádzkovateľ stotožňuje s prezentovanými Príspevkami, ich obsahom, správnosťou a pravdivosťou.
 4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nie je v žiadnom vzťahu s podnikateľskými subjektmi, o ktorých tovaroch alebo službách vyjadrujú Užívatelia svoje Príspevky.
 5. Užívateľ nesmie sprístupniť Aplikáciu neoprávnenej osobe. Prevádzkovateľ nezodpovedá za sprístupnenie údajov obsiahnutých v Aplikácii neoprávnenej osobe. Užívateľ je povinný chrániť Aplikáciu pred prístupom neoprávnenej osoby, pred stratou, krádežou, odcudzením alebo iným zneužitím.
Článok VII - Práva duševného vlastníctva
 1. Aplikácia je autorským dielom, ku ktorému majetkové práva vykonáva Prevádzkovateľ a je chránená predovšetkým Autorským zákonom a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
 2. Prevádzkovateľ má všetky majetkové práva k Aplikácii a výlučne Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť súhlas/licenciu na používanie Aplikácie. Podmienky používania Aplikácie určuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ.
 3. Užívateľ nie je oprávnený Aplikáciu analyzovať, meniť, upravovať a dopĺňať, rozmnožovať, spracovávať, upravovať, distribuovať, vyhotovovať preklad Aplikáciu zo strojového kódu do zdrojového jazyka, ani voľne modifikovať, ani adaptovať Aplikáciu podľa svojej potreby, a to ani prostredníctvom tretích osôb. Rovnako nie je Užívateľ oprávnený vyhotoviť záložnú rozmnoženinu Aplikáciu, a to ani prostredníctvom tretích osôb, nakoľko takáto rozmnoženina nie je potrebná pre jej fungovanie a používanie. Užívateľ nie je oprávnený preskúmať ani testovať funkčnosť Aplikáciu, za účelom zistenia princípov, na ktorých bola Aplikácia založená a vytvorená, resp. ktorýkoľvek prvok Aplikácie. Porušenie podmienok podľa tohto odseku Užívateľom je dôvodom na okamžité zablokovanie Užívateľa v Aplikácii, s čím Užívateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody voči Užívateľovi nie je týmto dotknutý.
 4. Užívateľ registráciou v Aplikácii nenadobúda vlastnícke právo, ani žiadne majetkové ani osobnostné práva k Aplikácii, softvéru, ani k žiadnej ich súčasti, nadobudne len právo na užívanie Aplikácie za podmienok uvedených v týchto VOP.
Článok VIII - Ochrana osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje Užívateľov (ďalej spolu len „Dotknuté osoby“) na účely registrácie a poskytovania Služieb Aplikácie na základe zmluvného vzťahu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z. z.
 2. Rozsah osobných údajov:

  • Osobné údaje poskytnuté pri registrácii a využívaní Služieb Aplikácie najmä:

   • Povinné údaje: meno, priezvisko, emailová adresa.
   • Nepovinné údaje: fotografia, telefónne číslo, adresa nehnuteľnosti alebo lokality súvisiacej s poskytovaním Služieb Aplikácie.
 3. Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti poskytuje Osobné údaje externému poskytovateľovi účtovných služieb pre účely poskytovania účtovných služieb.
 4. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje Dotknutých osôb po dobu trvania registrácie a 5 rokov po skončení registrácie.
 5. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

  • E-mailová adresa: nase@spolocnebyvanie.sk,
  • Kontaktná adresa: Spoločné Bývanie, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava.
 6. Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z. z. nasledovné práva:

  • Právo na prístup: Dotknuté osoby majú nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o nich Prevádzkovateľ spracúva, ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používa. Osobné údaje Prevádzkovateľ zvyčajne poskytne písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak Dotknutá osoba o to požiadala elektronickými prostriedkami, informácie budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.
  • Právo na opravu: Osobné údaje poskytujú Dotknuté osoby Prevádzkovateľovi priamo registráciou v Aplikácií a samotným využívaním Služieb Aplikácie. Prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť a úplnosť Osobných údajov, ktoré o Dotknutých osobách spracúva. Dotknutá osoba má však naďalej právo, aby Prevádzkovateľ jej Osobné údaje opravil alebo doplnil.
  • Právo na vymazanie: Za určitých okolností Dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie Osobných údajov, napríklad keď Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov, čo znamená, že Prevádzkovateľ nebude môcť žiadosti vyhovieť.
  • Právo na obmedzenie spracovania: Za určitých okolností Dotknutá osoba môže požiadať, aby Prevádzkovateľ prestal používať jej Osobné údaje, napríklad keď si myslí, že jej Osobné údaje môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že už tieto Osobné údaje nepotrebuje Prevádzkovateľ využívať.
  • Právo na prenosnosť údajov: Za určitých okolností Dotknutá osoba má právo požiadať Prevádzkovateľa o prenos Osobných údajov, ktoré mu Dotknutá osoba poskytla, na inú tretiu stranu podľa jej výberu.
  • Právo namietať: Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu Osobných údajov, ktoré je založené na legitímnych záujmoch. Pokiaľ Prevádzkovateľ nebude mať presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podá Dotknutá osoba námietku, Prevádzkovateľ nebude Osobné údaje ďalej spracúvať.
  • Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním: Dotknutá osoba má právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre ňu právny alebo podobne významný dôsledok. Ak Dotknutá osoba bola predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasí, môže kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom uvedených kontaktných údajov a požiadať o preskúmanie daného rozhodnutia.
Článok IX - Záverečné ustanovenia
 1. Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Užívateľovi dňom registrácie v Aplikácií.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmena VOP je platná a účinná dňom uvedeným vo VOP. Prevádzkovateľ zverejní nové VOP umiestnením na Webovej stránke.
 4. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami VOP. Ak bude Užívateľ pokračovať využívaním Služieb Aplikácie po vykonaní zmien týchto VOP, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí. Ak Užívateľ so zmenou VOP nesúhlasí, môže požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie registrácie.
 5. Užívateľ registráciou v Aplikácií potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.